Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

22 maart 2022

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer het Proces ontwikkelverzoeken nieuwe exameninstrumenten van ESTEL.

Aan het eind van ieder kalenderjaar legt ESTEL een opleverplanning voor aan het bestuur. In deze opleverplanning staan de exameninstrumenten die ESTEL verwacht het komende kalenderjaar op te leveren met daarbij de verwachte opleverdata. De opleverplanning is beschikbaar via de website van ESTEL.

De opleverplanning komt tot stand op basis van verzoeken vanuit scholen, de (verwachte) in werking treding van kwalificatiedossiers en het beschikbare budget. In de periode september – november kunnen scholen hun behoeftes kenbaar maken. Scholen kunnen tijdens de deelnemersraad aangeven aan welke instrumenten zij behoefte hebben. Daarnaast kunnen zij via de helpdesk van ESTEL een verzoek indienen. Regelmatig worden de scholen via de website en de nieuwsbrieven eraan herinnerd om hun verzoek te doen.

Het kan voorkomen dat zich wijzigingen voordoen in de behoeftes van scholen naar aanleiding van onvoorziene wijzigingen in de (in werking treding van) kwalificatiedossiers of de examinering van de scholen zelf. In dergelijke gevallen wordt eerst met de betrokken scholen bekeken aan welke exameninstrumenten behoefte is en wanneer. Op basis hiervan worden opties uitgewerkt voor het al dan niet wijzigen van de opleverplanning. Het bestuur besluit of de originele opleverplanning wordt gehandhaafd, of dat een gewijzigde opleverplanning van kracht wordt.