Onderhoud en beheer zomer 2019

Nieuwsbericht

Onderhoud en beheer zomer 2019

5 september 2019

Vanuit de gebruikers van ESTEL is afgelopen schooljaar feedback ontvangen met betrekking tot de exameninstrumenten van ESTEL. In de maanden juni-juli-augustus zijn in het jaarlijkse onderhoud diverse zaken verwerkt. Hierbij een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.
 
Vanaf cohort
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt gewerkt met ‘vanaf cohort…’ versies. Het idee is dat inhoudelijke aanpassingen tot verbetering leiden en dat de gebruiker dit altijd in de examens verwerkt wil hebben. Vindt er een wijziging plaats in het verantwoordingsdocument, dan komt er een nieuwe map die start vanaf het cohort waarvoor de wijziging plaatsvindt. Er wordt dan weer begonnen met versie 1.
 
Instructie examenkandidaat
Voorheen was de naam van dit document ‘instructie student’. Dit is aangepast in ‘instructie examenkandidaat.’ De term examenkandidaat is overal daar waar van toepassing doorgevoerd.
 
Instructie beoordelaar
Er zijn kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de teksten van de instructie beoordelaar. De verwachting is dat het document nu nog beter leesbaar is.
Holistisch beoordelen
De tekst over de beoordelingssystematiek van ESTEL, het holistisch beoordelen, is ook aangepast. Er is geprobeerd nog beter uit te leggen hoe de beoordelingssystematiek bij ESTEL werkt.   
 
Beoordelingsformulieren
Aansluitend aan de tekstuele wijziging over holistisch beoordelen is de lay-out van het beoordelingsformulier aangepast. Daardoor wordt het naar verwachting duidelijker dat de beoordelaar een oordeel geeft over het geheel van een werkproces. (En dus niet voor de onderliggende criteria afzonderlijk). De onderliggende criteria zijn een onderbouwing van het te beoordelen werkproces.
 
Verslag kerntaak
Het verslag van een kerntaak is losgekoppeld van de beoordelingsformulieren. De reden hiervoor is dat veel examens kerntaakoverstijgend zijn, waardoor het verslag kerntaak in de beoordelingsformulieren niet passend was.
Daarbij is het verslag kerntaak een servicedocument geworden, omdat veel scholen het resultaat van de kerntaak berekenen in het schoolsysteem.
Het verslag wordt derhalve alleen getekend door een betrokkene van de onderwijsinstelling. Er komt geen handtekening van de beoordelaar meer op.
 
Daarnaast zijn de cijfers in de omrekentabellen aangepast. Het cijfer 5,5 bij een voldoende is nu vanaf het cijfer 6. Verder worden er hele cijfers vastgelegd bij een behaalde score.
 
Verslag theorie-examen
Wanneer het theorie-examen niet is gekoppeld aan een werkproces kan de onderwijsinstelling nu zelf bepalen op welke wijze het theorie-examen meetelt. Voor de registratie van deze theorie-examens is een apart servicedocument verslag theorie-examen opgenomen.