Evaluatiebijeenkomsten

Nieuwsbericht

Evaluatiebijeenkomsten

30 maart 2021
Ontwikkelgroep Logistiek supervisor
Op 9 maart is de ontwikkelgroep Logistiek supervisor samengekomen. We mogen twee nieuwe deelnemers verwelkomen in deze groep: Alexander van Morselt van Nova College en Willen van Genderen van Scalda. Alle beschikbare exameninstrumenten zijn doorgenomen en besproken en de examens zijn als goed uitvoerbaar ervaren. Er werden een aantal opmerkingen gemaakt: er is behoefte aan beroepsgerichte taalexamens en RemindoToets wordt door de deelnemers als gebruiksvriendelijker bevonden dan Teletoets. Wel is er bij RemindoToets zowel behoefte aan inzage vooraf als ook het antwoordmodel van de vragen. Het bestuur heeft echter in het verleden het besluit genomen om dit niet toe te staan (Zie kwaliteitshandboek ESTEL paragraaf 6.3). Er wordt nu een nieuw verzoek ingediend bij het bestruur omtrent de inzage.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 9 oktober. De volgende onderwerpen staan dan op de agenda.

 • Vooruitblik op het nieuwe dossier en examinering;
 • Mogelijkheid tot ontwikkeling meerdere varianten casusopdrachten;
 • Doornemen, actualiseren en aanvullen items theorie-examens.

Evaluatiebijeenkomst Logistiek
Op 10 maart heeft de evaluatiebijeenkomsten voor Logistiek plaatsgevonden. Middels een presentatie zijn alle uitstromen doorgenomen, waaruit bleek dat de in 2020 doorgevoerde aanpassingen (tekstuele verbeteringen, doorstroom optie, BPV-onderdeel werkvoorbereiding) voor Logistiek medewerker en Logistiek teamleider positief zijn ontvangen. De volgende algemene feedback werd gedeeld:

 • Overzichtelijk aangeven welke kennis en vaardigheden waar worden geëxamineerd.
 • Zoeken naar een borging voor het toekennen van de 0, 1 of 2 score. Is rubrics hiervoor een optie?
 • Daar waar van toepassing meerdere varianten beschikbaar stellen. Let op: in de regel zijn er meerdere varianten uitgewerkt bij het formulier ‘voorschriften’.
 • Beroepsgerichte taalexamens zijn nodig. De vraag is of er voldoende capaciteit beschikbaar is bij de deelnemers van ESTEL voor het ontwikkelen of dat er een andere oplossing moet worden gezocht.

De uitvoeringsorganisatie bespreekt deze punten en legt ze voor aan de examenadviescommissie. Het bestuur neemt hierover uiteindelijk een besluit.

De volgende zaken werden onder de aandacht gebracht.

 • Servicedocument CGI voor schooljaar 20-21
  • Het servicedocument bevat richtlijnen voor aangepaste examinering tijdens coronamaatregelen. Dit servicedocument is beschikbaar voor deelnemers van ESTEL.
 • Praktijkbeoordelen
  • De scholen die al met Praktijkbeoordelen werken zijn heel positief over deze digitale omgeving. Het heeft veel voordelen en levert veel tijdswinst op. Voor deelnemers van wegtransport en transport en logistiek is Praktijkbeoordelen beschikbaar.
 • RemindoToets
  • Opnieuw kwam de wijze van inzage ter sprake. Verder is er behoefte aan theorie-examens voor Logistiek medewerker en Logistiek teamleider. Voor zowel MTL Management en MTL Logisitiek vinden er in april ontwikkelbijeenkomsten plaats, waarin onder meer de uitbreiding van theorie-items op de agenda staat.
 • Examenkluis
  • De stand van zaken werd vermeld en de voortgang zal onder meer via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.
 • Nieuwe kwalificatiedossier 2022
  • Er is behoefte om tijdig te starten met het ontwikkelen van exameninstrumenten. Daarbij de mogelijkheid om mogelijk nieuwe inzichten te verwerken in de op te leveren instrumenten.

Evaluatiebijeenkomst Wegtransport
Op 11 maart heeft de evaluatiebijeenkomst voor Wegtransport plaatsgevonden. Door de deelnemers werden onderstaande opmerkingen gemaakt over de instrumenten.

 • Chauffeur wegvervoer
  • Verzoek om in de verantwoording inzichtelijk te maken welke eisen van CBR CVV en vakkennis- en vaardigheden gekoppeld zijn aan de desbetreffende werkprocessen.
  • Bij niet alle opdrachten kan de benodigde informatie betreffende kandidaat, examennummer e.d. ingevuld worden. Graag daar waar van toepassing aanvullen.
  • Bij de opdracht verwerken van het schadeformulier moet de examenkandidaat een stappenplan opstellen. De wens is om hiervoor een standaard format bij te leveren.
  • Hoe moet het ladingszekerheidsplan geïnterpreteerd worden? Tegenwoordig gaat het meer om distributie en krijgt de chauffeur een planning. Voorheen moest hij dit zelf opstellen. Het begrip wordt genoemd in het huidige kwalificatiedossier.
  • De beoordeling en verslagen worden apart aangeboden. De wens is om dit samen te voegen. Het werd eerder als één document aangeboden. Op eerder verzoek van gebruikers werd het juist aparte aangeboden.
 • Planner wegtransport
  • De leesbaarheid van de opdrachten evalueren en waar nodig aanpassen.
  • Duidelijk aangeven welk werkproces waar wordt geëxamineerd.
  • De casusopdracht duurt 3 uur, wat te lang is voor een examen. Verzoek is om dit op te delen in twee keer 1,5 uur.
 • Chauffeur openbaar vervoer
  • Het huidige kwalificatiedossier is niet meer afgestemd op de realiteit. De Chauffeur openbaar vervoer voert geen betalingshandelingen meer uit. De exameninstrumenten zijn aangepast en in de verantwoording is deze aanpassing verwerkt.

Keuzedeel
Als deelnemer van ESTEL kun je gebruik maken van de keuzedelen van andere examenstichtingen die aangesloten zijn bij Examenservices. Toegang tot een omgeving voor deze keuzedeel kan aangevraagd worden via [email protected].
Er ligt een verzoek om een overzicht aan te leveren welke keuzedelen er beschikbaar zijn. Bij de desbetreffende aangesloten examenstichting zijn deze overzichten te vinden op de website bij ‘Productoverzichten’.

Beroepsgerichte taalexamens
Bij voldoende aanbod van ontwikkelaars wordt er gestart met de (door)ontwikkeling van taalexamens. Er wordt bekeken of er oefenmateriaal voor met name Duits beschikbaar kan komen.

Nieuw Kwalificatiedossier Wegvervoer
Op 8 april komt het ontwikkelnetwerk bij elkaar om af te stemmen over de ontwikkeling van een nieuw examenplan met de bijbehorende examens. Daarbij worden ook de nieuwe eisen van de praktische toets van CBR/CVV verwerkt. Dubbelingen moeten worden voorkomen. Mocht het CBR/CVV examen een groter deel gaan uitmaken van de kwalificatie dan moet er moet er nagedacht worden over een representatief resultaat van de kwalificaties.

Overig 
De volgende zaken werden onder de aandacht gebracht.

 • Servicedocument CGI voor schooljaar 20-21.
  • Het servicedocument bevat richtlijnen voor aangepaste examinering tijdens coronamaatregelen. Dit servicedocument is beschikbaar voor deelnemers van ESTEL.
 • Praktijkbeoordelen
  • De scholen die al met Praktijkbeoordelen werken zijn heel positief over deze digitale omgeving. Het heeft veel voordelen en levert veel tijdwinst op. Voor deelnemers van wegtransport en transport en logistiek is Praktijkbeoordelen beschikbaar.
 • RemindoToets
  • Ook hier kwam de wijze van inzage ter sprake. Er werd gevraagd of er vanwege de AVG eisen per examenkandidaat in het dossier een cijferlijst moet zijn. Nu is er alleen maar een totaaloverzicht van alle examenkandidaten. Deze kwestie is reeds voorgelegd aan Paragin, dat hier mee aan de slag zal gaan.
 • Examenkluis
  • De stand van zaken werd vermeld en de voortgang zal onder meer via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

De uitvoeringsorganisatie bespreekt deze aandachtspunten en legt ze voor aan de examenadviescommissie. Het bestuur neemt hierover uiteindelijk een besluit.