Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Terugkoppeling EAC & bestuur

Nieuwsbericht

Terugkoppeling EAC & bestuur

18 december 2019

In de afgelopen weken is er een bijeenkomst geweest voor de EAC en het bestuur.

  • Er is ingestemd met de voorgestelde ontwikkelagenda voor 2020.
  • Er is ingestemd met de voorgestelde begroting voor 2020.
  • De EAC heeft geadviseerd om een plan m.b.t. communicatie te bedenken, zodat benodigde informatie beter bij de scholen terechtkomt.
  • Er is besloten dat wijzigingen in exameninstrumenten kunnen worden doorgevoerd tijdens een lopend cohort. Op deze manier kan worden geborgd dat ESTEL altijd de beste versie van een instrument levert.
  • Regelmatig komen scholen vanuit hun Onderwijs- en Examenregeling (OER) of CvB met verzoeken die afwijken van de processen zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van ESTEL. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via de (sector)directeur of een CvB-lid van de betreffende school.
  • Voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn wat hun rol is en wat er van die rol wordt verwacht. De uitvoeringsorganisatie gaat hier sterker op sturen.
  • Er worden twee vacatures uitgezet voor de bezetting van de EAC.
  • Er wordt een extra overleg gepland met de directeuren van de Zeevaart-opleidingen waarin de onderlinge samenwerking en het opleverproces aan bod komen.