Taalexamens

ESTEL levert beroepsgerichte instellingsexamens voor de Moderne Vreemde Talen (MVT). Daarbij worden de verschillende deelvaardigheden voor een taal (lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven) beoordeeld:

  • per deelvaardigheid een taalexamen (losse taalexamens), of;
  • geïntegreerd in 1 taalexamen (geïntegreerde taalexamens).

In de Handreikingen voor de taalexamens kunt u meer informatie vinden over de kaders en richtlijnen voor de beroepsgerichte taalexamens van ESTEL. De Handreikingen zijn beschikbaar via de examenbank van ESTEL. 

Beroepssituatie als basis

De basis voor examinering van taal is de beroepscontext. Dit is de situatie waarin de examenkandidaat de taal moet kunnen toepassen. De essentie van het beroep; het resultaat van het werkproces is daarbij een belangrijk focuspunt.

Taaleisen kwalificatiedossier

Uitgangspunten van de examinering van taal zijn de taaleisen die zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. In de kwalificatiedossiers zijn voor moderne vreemde talen naast generieke eisen, ook beroepsspecifieke eisen opgenomen. Voor de taalexamens van ESTEL zijn de indicatieve taalniveaus volgens het Europees Referentiekader (ERK) leidend. Deze zijn terug te vinden in de verantwoordingsinformatie bij het betreffende kwalificatiedossier.

Receptieve en productieve vaardigheden

Voor de examinering van taal zijn vijf verschillende deelvaardigheden te onderscheiden die zijn te categoriseren in receptieve vaardigheden en productieve vaardigheden. Onder de receptieve vaardigheden vallen lezen en luisteren. Deze vaardigheden worden indirect beoordeeld via de respons op een tekst of gespreksfragment. Alles wat de examenkandidaat produceert is niet het lezen en luisteren zelf, maar iets dat op (succesvol) lezen en luisteren duidt. Onder productieve vaardigheden vallen spreken, schrijven en gesprekken voeren. Deze vaardigheden zijn direct te beoordelen.

Opleverplanning taalexamens

De opleverplanning van de taalexamens is te vinden op de productoverzichten.